top of page
Klauzula Informacyjna dla Klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest BIZNES PUNKT Sp. z o.o., ul. Chłodna 5a, 83-110 Tczew.

 

2. Administrator wyznaczył kontakt w sprawie Ochrony Danych, z którym może Pan(-ni) się skontaktować w sprawach ochrony Pana(-ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@biznespunkt.pl lub pisemnie na adres BIZNES PUNKT Sp. z o.o., ul. Chłodna 5a, 83-110 Tczew.

 

3. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pana(-ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają udostępnione w celu realizacji umowy np. dostawy.

 

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(-ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 

6. Pana(-ni) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie Art. 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), przez okres 5 lat od dnia wystawienia fv.

 

7. W odniesieniu do Pana(-ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

 

8. Posiada Pan(-ni) prawo do: 

  • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO, 

  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

  • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, 

  • lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, 

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO, 

  • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

 

Przysługuje Panu(-ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej Firmie oraz na naszej stronie www.

Chłodna 5A, 83-110 Tczew

Polska

+48 58 350 19 59

biuro@biznespunkt.pl

Godziny otwarcia

Zachęcamy do uprzedniego umówiania wizyt w naszym biurze. Zdarza się, że jesteśmy w terenie. Np. na poczcie :)

bottom of page