top of page
Regulamin Sali Konferencyjnej
Definicje
 1. Administrator - Biznes Punkt Sp. z o.o. NIP: 5932625876.

 2. Sala – Sal a konferencyjna mieszcząca się w budynku Biznes Punkt przy ul. Chłodnej 5A w Tczewie.

 3. Wydarzenie – oznacza wszystkie zdarzenia organizowane w  Bizes Punkcie, a w szczególności szkolenie, konferencję, warsztaty, prezentację lub inną imprezę organizowaną w Biznes Punkcie.

 4. Organizator – podmiot, który organizuje wydarzenie oraz wynajmuje powierzchnie na mocy umowy najmu.

 5. Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.

 6. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Administratorem i Organizatorem,której przedmiotem jest najem Sali na potrzeby zorganizowania Wydarzenia, zwane dalej Potwierdzeniem Rezerwacji.

 7. Potwierdzenie Rezerwacji oznacza złożenie rezerwacji w systemie rezerwacji sali dostępnym na stronie Administratora oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

 8. Obsługa techniczna wydarzenia – wsparcie techniczne w obsłudze urządzeń multimedialnych.

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Sali, do których tytuł prawny posiada Administrator.

 2. Regulamin obowiązuje Organizatorów i Uczestników Wydarzeń organizowanych w Biznes Punkcie.

 3. Organizator nie ma prawa wynajmowania i użyczania Sali podmiotom trzecim.

 4. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych, Organizator może na swoją odpowiedzialność pozostawić w Salach przedmioty wartościowe. Powinien wówczas zawiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną za Sale, przy czym odpowiedzialność pozostaje po stronie Organizatora.

 5. Organizator, opuszczając Sale po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać je wraz z  wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem lub innej osobie wyznaczonej przez  Administratora.

 6. Organizator wspólnie z osobą odpowiedzialną za Sale zobowiązani są sprawdzić stan Sal i sprzętu.

 7. Organizator zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia Sali powstałych w okresie wynajmu Sali.

 8. W Sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 9. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu Sali można korzystać tylko na terenie Sali.

 10. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia. Wydarzenie może się odbyć za uprzednią zgodą Administratora w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta).

 11. Każdorazowo zakres i szczegóły danego wydarzenia określa się w trakcie składania rezerwacji.

Rezerwacje
 1. Rezerwacji można dokonać:

a.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@biznespunkt.pl - do momentu uruchomienia systemu rezerwacyjnego,

b.    za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Sal dostępnego na stronie biznespunkt.pl

 1. Obowiązujący Cennik oraz Regulamin są dostępne na stronie biznespunkt.pl

 2. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez system rezerwacji drogą mailową na adres wskazany przez Organizatora.

 3. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnych terminów.

Obowiązki Organizatora i Uczestników

1.    Organizator, osoba prowadząca spotkanie oraz jego Uczestnicy zobowiązani są do:

 • przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku z wyjątkiem miejsc na zewnątrz budynku specjalnie do tego przeznaczonych;

 • przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian, w tym szczególnie używania plasteliny trenerskiej;

 • dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Administratora;

 • korzystania z Sali i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem;

 • pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana, a w szczególności usunięcia wszystkich wniesionych do Sali materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu Wydarzenia;

 • wyegzekwowaniu od firmy cateringowej sprzątnięcia po zakończeniu cateringu.

2.    W wypadku nie wywiązania się Organizatora z obowiązków wymienionych w ust. 1, Administratorowi przysługuje prawo obciążenia Organizatora wszystkimi dodatkowymi kosztami, które w związku z tym poniesie.
3.    Ponadto Organizator zobowiązany jest do przekazania Administratorowi danych kontaktowych podmiotów świadczących usługi dodatkowe dla danego Wydarzenia.
4.    Klucze/Kod Dostępu do sali konferencyjnej wydawane są Organizatorami przez przedstawiciela Biznes Punkt. Organizator może skorzystać z sali 15 minut przed Wydarzeniem i opuścić salę 15 minut po Wydarzeniu, a za ten czas nie jest pobierana opłata. W przypadku dłuższego przygotowania Sali przed lub po spotkaniu Organizator zostanie obciążony opłatą zogodną z cennikiem sali, jak za każdą rozpoczętą godzinę.​

5.    Organizator bierze odpowiedzialność za uszkodzenia posadzki i pomieszczeń w trakcie organizowanego Wydarzenia. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń Administrator ma prawo żądać naprawy uszkodzeń bądź dokonać naprawy na koszt Organizatora.
6.    Zabronione jest podnajmowanie Sal przez Organizatora innym podmiotom.

Płatności
 1. W przypadku przedłużenia wynajmu Sal, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu dolicza się opłatę wg Cennika.

 2. Płatność za wynajem Sali dokonywana jest na rachunek bankowy podany na fakturze lub za pośrednictwem systemu płatności powiązanego z systemem rezeracji

 3. Faktura VAT z tytułu najmu Sali będzie wystawiona na podstawie dokonanej rezerwacji

Postanowienia końcowe

1.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę: utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów, odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów Organizatora i Uczestników.
2.    Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Administratora za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej powierzchni lub sprzętu na terenie Biznes Punktu.
3.    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Administrator stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopię uprzednio prześle na adres Organizatora. Organizator pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzeń w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
4.    Administrator zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia lub udostępnienia Sali, jeżeli charakter organizowanego Wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub może negatywnie wpłynąć na wizerunek Biznes Punktu.

Chłodna 5A, 83-110 Tczew

Polska

+48 58 350 19 59

biuro@biznespunkt.pl

Godziny otwarcia:

Zachęcamy do uprzedniego umówiania wizyt w naszym biurze. Zdarza się, że jesteśmy w terenie. Np. na poczcie :)

O Nas

Na bieżąco podejmujemy się nowych wyzwań. Rozpoczęło się od wynajmowania biurek i adresów. Aktualnie budujemy platformę wymiany usług. Rozwijamy klub biznesu. Pracujemy nad aplikacją dla Twojego biznesu.

bottom of page